جملات ناب و سنگین

آدمای دنیای من فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد!


ادمهای خاص

نتیجه تصویری برای ادمهای خاص

آدمهایی هستند که خیلی “وجود” دارند.
نمی گویم خوبند یا بد، چگالی ِ وجودشان بالاست.
اصلا یک «امضا» هستند برای خودشان!
افکار، حرف زدن، رفتار و هر جزئی از وجودشان امضادار است.
اینها به شدت «خودشان» هستند.
یعنی تا خودشان نباشند اینطور خاص و امضادار نمی شوند که!
در یک کلمه، «شارپ» هستند و یادت نمی رود «هستن» هایشان را،
بس که حضورشان پر رنگ است و غالبا هم خواستنی.
رد پا حک می کنند اینها روی دل و جانت،
بس که بَلدند “باشند” …
این آدمها را هر وقت به تورت خورد، باید قدر بدانی …
دنیا پر از آن دیگریهای بی امضایی است،
که شیب منحنی حضورشان، همیشه ثابت است !


قیصر امین پور


لذت دنیا

تفاهم تفاوت چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم عشق همسفر

لذت دنیا...

داشتن کسی ست

که دوست داشتن را بلد است.

به همین سادگی...!

این روزها

گفتن دوستت دارم! انقدر ساده است که میشود انرا از هر رهگذری شنید!

اما فهمش...

یکی از سخت ترین کارهای دنیاست

سخت است اما زیبا!

زیباست

برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی

تا بفهمی و بفهمانی...

هر دوره گردی لیلی نیست...

هر رهگذری مجنون...

و تو شریک زندگی هر کسی نخواهی شد!

تا بفهمی و بفهمانی...

اگر کسی امد و هم نشینت شد

در چشمانش باید

رد اسمان رد خدا باشد

و باید برایش

از من گذشت

تا به

ما رسید...

فریدون مشیری


حکایت بعضی ها

وقتی چشمت را باز میکنی می بینی بزرگترین ضربه ها را همانهایی زده اند که زمانی با چشم بسته و از ته دل  دوستشان داشته ای…
“هوشنگ ابتهاج”

 

تلخ نوشت : زنــــدگــی کـــردن با مـــردم ایــن دنیــــا همچـون دویـدن در گلـه اسب است

تــا میـتــازی بــا تــــو میـتــازنــد
زمیــن کـه خــوردی آنــهایی کـه جـلوتــر بـودنــد هـرگـز بــرای تــو  بـه عقـب بــاز نـمی گـــردنـــد و آنــهایــی کــه عقـب بــودنـــد، به داغ روزهــایـی کـه میتاخـتی تــو را لـگــد مــال خــواهنــد کــرد…


ارزانی شده...!!!!

چه کسی می گوید که گرانی شده است ؟!

دوره ارزانی است... !!!

دل شکستن ارزان ...

آبرو قیمت یک تکه نان ...

و دروغ از همه چیز ارزانتر ...

قیمت عشق چقدر کم شده است !

کمتر از آب روان ...

و چه تخفیف بزرگی خورده ...

قیمت هر انسان !!!

 


لبیک یاحسین

حسین بیشتر از آب، تشنه‌ لبیک بود!

 

افسوس که به جای افکارش، زخم‌های تنش را نشانمان دادند

 

و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.

 

از: دکتر علی شریعتی

 

غــریــب اســت دوســت داشتــن،

غــریــب اســت دوســت داشتــن،

و عجیــب تــر از آن اســت، دوســت داشتــه شــدن!

 

وقتــی مــی‌دانیــم کســی بــا جــان و دل دوستمــان دارد

و نفــس‌هــا و صــدا و نگــاهمــان،

در روح و جــانــش ریشــه دوانــده؛

بــه بــازی اش مــی‌گیــریــم!

 

هــر چــه او عــاشــق‌تــر، مــا ســرخــوش‌تــر!

هــر چــه او دل نــازک‌تــر، مــا بــی رحــم ‌تــر!

 

تقصیــر از مــا نیســت؛

تمــامــی قصــه هــای عــاشقــانــه،

اینگــونــه بــه گــوشمــان خــوانــده شــده‌انــد . . .

 

شاعر: دکتر علی شریعتی


بخشش بیکران

بــا تمــام وجــود گنــاه کــردم و

 

در تکــرار آن، اصــرار،

 

امــا نــه نعمتــش را از مــن گــرفــت،

 

نــه گنــاهــانــم را فــاش کــرد!

 

اگــر اطــاعتــش را کنــم،

 

چــه مــی کنــد؟

 

شاعر: دکتر علی شریعتی


پروانه شدن

 

در شهــری کــه خــورشیــد را

 

بــه قیمــت شمعــی نمــی خــرنــد؛

 

پــروانــه شــدن یعنــی،

 

تبــاهــی . . .

 

شاعر: دکتر علی شریعتی


دوستداران غمگین

از انســانهــا غمــی بــه دل نگیــر؛

زیــرا خــود غمگیننــد!

 

بــا آنکــه تنهــاینــد،

از خــود مــی گــریــزنــد

زیــرا بــه خــود، بــه عشــق خــود و

بــه حقیقــت خــود، شــک دارنــد!

 

پــس دوستشــان بــدار،

اگــرچــه دوستــت نــداشتــه بــاشنــد . . .

 

 

از: دکتر علی شریعتی


پائولو کوئیلو

 

پائولو کوئیلو میگه:
ما آدما ۲ تا سبد باخودمون داریم
یکی جلومون آویزونه
یکی هم پشتمون آویزونه
نکات مثبت و خوبی هامونو میندازیم توسبد جلویی
عیبهامونو تو سبد پشتی
وقتی تومسیر زندگی داریم راه میریم
فقط ۲ چیزو میبینیم
خوبیهای خودمون
عیبهای نفر جلویی


امام علی ((ع))

"ای مالک!
اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش نکن، شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی!‎"
امام علی (ع)


امام علی (ع)


امام علی (ع)می فرماید:


مراقب افکارت باش گفتارت می شود 

مراقب گفتارت باش رفتارت می شود 

مراقب رفتارت باش عادتت می شود 

مراقب عادتت باش شخصیتت می شود 

مراقب شخصیتت باش سرنوشتت می شود 


مهاتما گاندی

من می‌‌توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته‌خو یا شیطان‌ صفت باشم.

 

من می توانم تو را دوست داشته یا ازتو متنفر باشم،

 

من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم،

 

چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است

 

و تو هم به یاد داشته باش:

 

من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى، من را خودم از خودم ساخته‌ام،

 

تو را دیگرى باید برایت بسازد و

 

تو هم به یاد داشته باش

 

منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است،

 

تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.

 

لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند نه آرزوهایشان

 

و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى

 

و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه

 

ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى.

 


طبقه بندی انسان ها!!!!

دکتر علی شریعتی انسان‌ها را به چهار دسته تقسیم کرده است:


١ـ آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم نیستند.


عمده آدم‌ها حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می‌شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.


٢ـ آنانی که وقتی هستند، نیستند و وقتی که نیستند هم نیستند.


مردگانی متحرک درجهان. خود فروختگانی که هویت‌شان را به ازای چیزی فانی واگذاشته‌اند. بی‌شخصیت‌اند و بی‌اعتبار. هرگز به چشم نمی‌آیند. مرده و زنده‌‌شان یکی است.


٣ـ آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم هستند.


آدم‌های معتبر و با شخصیت. کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را می‌گذارند. کسانی که همواره به خاطر ما می‌مانند. دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.


٤ـ آنانی که وقتی هستند، نیستند و وقتی که نیستند هستند.


بازی روزگار

Image result for ‫پروفسور حسابی‬‎

بازی روزگار را نمی فهمم!

من تو را دوست می دارم… تو دیگری را… دیگری مرا… و همه ما تنهاییم!

داستان غم انگیز زندگی این نیست که انسانها فنا می شوند،
این است که آنان از دوست داشتن باز می مانند.

همیشه هر چیزی را که دوست داریم به دست نمی آوریم،
پس بیاییم آنچه را که به دست می آوریم دوست بداریم.

انسان عاشق زیبایی نمی شود،
بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست!

انسان های بزرگ دو دل دارند؛
دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که میخندد و آشکار است.

همه دوست دارند که به بهشت بروند،
ولی کسی دوست ندارد که بمیرد … !

عشق مانند نواختن پیانو است،
ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری. سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،
پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

‏‏اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است؛
محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شود.

عشق در لحظه پدید می آید
و دوست داشتن در امتداد زمان
و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود :

انسان چیست ؟
شنبه: به دنیا می آید.
یکشنبه: راه می رود.
دوشنبه: عاشق می شود.
سه شنبه: شکست می خورد.
چهارشنبه: ازدواج می کند.
پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد.
جمعه: می میرد.

فرصت های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است.

۱ ۲
در این وبلاگ جملات کوتاه زیبا ناب و سنگین فلسفی و شاید عاشقانه تاثیر گزار از اندیشمندان و بزرگان ایرانی و غیر ایرانی که دستی در علم و فلسفه داشته اند و در زمان خود از تاثیر گزار ترین افراد بوده اند قرار خواهد گرفت.
همچنین دیالوگ هایی خاص از فیلم های ماندگار ایرانی و خارجی نیز همراه با انواع شعر از دوبیتی گرفته تا شعر های نو و سپید گنجانده خواهد شد.
با تبادل لینک هم موافقیم لطفا"" با نام جملات ناب"" لینک بفرمایید و اطلاع دهید.
Designed By Erfan Powered by Bayan